Privacybeleid

Datum van de laatste update: September 2018

 

Webedia, SA, Franse onderneming waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt op het adres 2 rue Paul Vaillant Couturier – 92300 Levallois-Perret, Frankrijk, hecht een groot belang aan respect voor uw privéleven en de bescherming van uw gegevens op internet (hierna de Onderneming, wij of Wij).

Dit beleid van bescherming van persoonlijke gegevens (hierna „Beleid van bescherming van gegevens“) is van toepassing op alle diensten die aan personen (hierna Gebruikers, u of U) die de website splatoon2toernooi.nl (hierna de „Website“) gebruiken of bezoeken, worden voorgesteld.

Het doel van dit Beleid van bescherming van persoonlijke gegevens is u te informeren over de verwerking van persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van de diensten beschikbaar op de Website.

Zodra u een andere website bezoekt via een link of een URL beschikbaar op de Website, is het huidige beleid van bescherming van gegevens niet meer van toepassing.

Dit beleid van bescherming van gegevens is gebaseerd op de Europese wetgeving van 27 april 2016, op de algemene wetgeving aangaande de bescherming van gegevens.

 

Wat zijn persoonlijke gegevens?

In dit beleid van bescherming van gegevens slaat „Persoonlijke gegevens“ op alle informatie verbonden aan een Gebruiker die geïdentificeerd of identificeerbaar is, geïdentificeerd kan worden, op directe of indirecte wijze, met name door verwijzing naar zijn naam, zijn e-mailadres, zijn IP-adres (Hierna de „Persoonlijke gegevens“).

Bij deze persoonlijke gegevens zijn niet inbegrepen de anoniem gemaakte gegevens die op de gepaste manier werden behandeld om ze niet-identificeerbaar te maken teneinde op onherroepelijke wijze hun identificatie te voorkomen.

 

Wie verzamelt uw persoonlijke gegevens?

Webedia, als verantwoordelijke van de verwerking, is verantwoordelijk voor alle behandelingen van gegevens met een persoonlijk karakter op de Website.

 

Welk type gegevens worden verzameld?

We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen als u de diensten die beschikbaar zijn op de Website gebruikt, zoals:

 • – De website bezoeken
 • – Een team vinden
 • – Inschrijving en deelname aan eender welk van de toernooien beschikbaar op de website
 • – Onze diensten contacteren

Voor elke dienst die u gebruikt, verzamelen wij enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn (i) voor de levering van diensten, (ii) voor de uitvoering van een contract waarin u een partij bent, (iii) wanneer u toestemming hebt gegeven om uw gegevens op zulke wijze te verwerken, of (iv) om tegemoet te komen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

De verzamelde persoonlijke gegevens verschillen dus van gebruiker tot gebruiker, afhankelijk van het aantal diensten dat door elke gebruiker wordt benut.

De persoonlijke gegevens die wij kunnen verzamelen op basis van het gebruik van Diensten zijn bijvoorbeeld: uw IP-adres, naam, e-mail, leeftijd, geboortedatum, adres, enzovoort.

Wij gebruiken eveneens cookies om bijkomende gegevens te verzamelen over het gebruik van de website. Wij verzoeken u ons „ Cookiebeleid“ te consulteren om meer informatie te verkrijgen over deze technologie.

Wat zijn de doeleinden van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens?

Webedia verzamelt, verwerkt of bewaart uw persoonlijke gegevens voor doeleinden die gedefinieerd, legitiem en pertinent zijn.

Uw gegevens worden verwerkt met volgende doeleinden, afhankelijk van de diensten die u gebruikt:

Doel  

Basis voor de verwerking

Uw deelname aan toernooien beheren Uitvoering van een contract
Levering van diensten of van de gevraagde informatie  

Toestemming

Toestaan dat de website technisch en administratief goed functioneert Rechtmatig belang
Opvolging en analyse van het gebruik van diensten door de gebruikers  

Toestemming

Meten van het verkeer op de website Rechtmatig belang
Delen van gegevens met onze commerciële partners  

Toestemming

Verzending van gerichte commerciële aanbiedingen via e-mail, meldingen op gsm, sociale netwerken of andere netwerken  

Toestemming

Organisatie van wedstrijden en promotionele spelen Uitvoering van een contract

Nieuwsbrieven en commerciële aanbiedingen Vooraleer wordt overgegaan tot eender welke directe of commerciële actie (bijvoorbeeld voor het versturen van nieuwsbrieven of commerciële aanbiedingen), zullen wij u eerst om uw toestemming vragen, hetzij tijdens het aanmaken van uw account op de Website, hetzij naderhand bij het aangeven van uw voorkeuren in uw accountinstellingen. U behoudt ten allen tijde het recht om uw toestemming te herroepen, rechtstreeks door te klikken op de link om uit te schrijven die beschikbaar is in elke ontvangen e-mail, door de instellingen van uw account aan te passen of door ons te contacteren op het volgende e-mailadresprivacy@toornament.com.

Daarnaast zullen we gegevens gebruiken en catalogiseren voor doeleinden van profilering. De profilering verwijst naar de geautomatiseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om uw voorkeuren, interesses en gedrag te evalueren, analyseren en voorspellen. Wij gebruiken deze gegevens om u gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen die u zouden kunnen interesseren te leveren.

 

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze laten gelden ?

Uw rechten. Conform met de wetgeving die van toepassing is, beschikt u over het recht de gegevens die u aanbelangen in te zien, te verbeteren en tegen te spreken. U kan de gegevens en voorkeuren die u heeft doorgegeven tijdens het aanmaken van uw account, inzien of aanpassen op uw accountpagina. Ook kan u ons contacteren op het adres dat hieronder is aangegeven.

Uw rechten vanaf 25 mei 2018. Vanaf 25 mei 2018 en conform met de algemene wetgeving aangaande de bescherming van gegevens 2016/679 van 27 april 2016, beschikt over het recht uw gegevens in te zien, te verbeteren, tegen te spreken, te verwijderen, te beperken, over te dragen en niet te worden onderworpen aan het nemen van een geautomatiseerde beslissing, met inbegrip van de profilering.

Recht om bezwaar te maken. Binnen de maatregel toegestaan door de wet, met uitzondering van de verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter waarvoor dwingende en wettelijke motieven bestaan, kan u zich ten allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder de gegevens bestemd voor direct marketing of commerciële doeleinden.

Recht om de verwerking te beperken. U kan ons in een van de volgende gevallen, of in ieder ander geval bepaald in het toepasselijke recht, vragen het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken:

 • – U verzet zich tegen de verwijdering van uw persoonlijke gegevens en u vraagt de beperking van hun gebruik in plaats van ze te wissen in het geval waarin de verwerking onwettelijk is (bijvoorbeeld in het geval waarin een kwaadwillige persoon een account zou aanmaken met gegevens die u aangaan zoals uw e-mailadres of andere persoonlijke gegevens).
 • – U betwist de juistheid van persoonlijke gegevens tijdens een periode waarin wij de juistheid zullen nagaan van gegevens die wij hebben verzameld.
 • – De persoonlijke gegevens zijn niet langer noodzakelijk voor doeleinden van verwerking, maar het is voor u noodzakelijk ze te bewaren voor de totstandbrenging, de uitoefening of de verdediging van uw wettelijke rechten.

In het geval van een beperking van de verwerking, zullen uw persoonlijke gegevens, met uitzondering van hun bewaring, enkel worden verwerkt met uw toestemming of voor de totstandbrenging, de uitoefening of de verdediging van juridische procedures of voor de verdediging van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om belangrijke publieke redenen.

In het geval van opheffing van de beperking van de verwerking, zullen wij u informeren met het middel dat het meest aangewezen is (bijvoorbeeld via e-mail of per post).

Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Wij bieden u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, gebruikelijk en machinaal leesbaar formaat,  Om dit recht te laten gelden kan u ons contacteren op het adres dat hieronder staat aangegeven.

Recht op verwijdering. Om het recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens te laten gelden kan u ons contacteren op het adres dat hieronder staat aangegeven. De verwijdering van uw persoonlijke gegevens is van toepassing op alle gegevens die u ons heeft doorgegeven. Niettemin kunnen wij met uw toestemming de bewaring van uw pseudoniem dat werd gebruikt voor toernooien waarvoor u zich heeft ingeschreven of waaraan u werkelijk hebt deelgenomen, behouden. De bewaring van uw pseudoniem heeft als doel de volledigheid van resultaten van toernooien te vrijwaren en heeft historische en archiefkundige doeleinden.

Uitoefening van uw rechten. U kan uw rechten laten gelden door ons te contacteren per post of per e-mail op volgend adres :

WEBEDIA Gaming – Privacy

2 rue Paul Vaillant Couturier

92300 Levallois-Perret

E-mail : tournois@webedia-group.com

Als het antwoord niet bevredigend is, kunt u ook de afgevaardigde voor gegevensbescherming per post contacteren door een brief of e-mail te sturen naar volgend adres:

Webedia – DPO

2 rue Paul Vaillant Couturier

92300 Levallois-Perret

E-mail : dpo+toornament.com@webedia-group.com

Met het oog op privacy en bescherming van persoonlijke gegevens dient een ondertekende kopie van een identiteitsbewijs bij het verzoek gevoegd te worden.

Binnen de beperkingen van de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn, wanneer de verzoeken van een persoon duidelijk ongefundeerd of overdreven zijn, met name omwille van hun repetitief karakter, kunnen wij weigeren gevolg te geven aan de verzoeken of vragen om een betaling van redelijke kosten rekening houdend met gemaakte administratieve kosten om de gevraagde informatie te leveren.

In het geval van een onbevredigend antwoord, beschikt u over de mogelijkheid u te wenden tot de bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld: het CNIL – de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden).

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Webedia heeft duidelijke regels opgesteld aangaande de duur van bewaring van persoonlijke gegevens van gebruikers.

Afhankelijk van de gebruikte behandeling van uw persoonlijke gegevens, kunnen de gegevens voor een verschillende duur bewaard worden.

Het merendeel van de Persoonlijke gegevens wordt opgeslagen voor een duur van drie (3) jaar te tellen vanaf uw laatste gebruik van de Website of een Dienst.

Echter, het IP-adres dat wij na uw bezoek vergaren wordt bewaard voor de duur van een jaar.

Wat gebeurt er met uw gegevens na uw overlijden?

Conform artikel 40-1 van de wet Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 kan u ons uw richtlijnen aangaande de bewaring, het wissen en de communicatie van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden kenbaar maken. Deze richtlijnen kunnen algemeen of specifiek zijn.

Om ons uw richtlijnen over te maken, gelieve ons te contacteren via e-mail..

 

Wie zijn de ontvangers van uw gegevens?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan onze onderaannemers om ze, volgens onze instructies, te verwerken, maar ook aan onze partners die uw gegevens voor eigen rekening kunnen gebruiken.

 • – De ontvangers van gegevens zijn:
 • – De organisatoren van toernooien
 • – De dienst van moderatoren van de Website
 • – De dienst van computerbeveiliging van de Website
 • – De veiligheidsdiensten in het kader van juridische vorderingen aangaande fraude of enig ander juridisch motief
 • – De administratieve of juridische autoriteiten aangaande verzoeken die verbonden zijn aan het onderzoek naar of de identificatie van een persoon, waarbij de geldende wetgeving strikt gerespecteerd wordt.
 • – De onderneming, zijn filialen en aan de groep gelieerde ondernemingen

Nintendo doet ook een beroep op onderaannemers voor de volgende operaties:

 • – Webhosting
 • – Computerbeveiliging
 • – Anti-fraudemaatregelen
 • – De personalisatie van de inhoud van de website en mobiele applicaties.
 • – De realisatie van onderhoudsoperaties van Websites en van technische ontwikkelingen
 • – Het inzamelen van meningen van klanten
 • – Statistische analyse

Wat zijn de bijzonderheden aangaande de rechten van kinderen?

Om toegang te krijgen tot onze Diensten en ze te gebruiken, moeten kinderen jonger dan 16 jaar toestemming krijgen van hun wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld van hun vader, moeder, wettelijke voogd of enige andere wettelijke vertegenwoordiger die de ouderlijke bevoegdheid uitoefent).

Op het moment van inschrijving van een kind jonger dan 16 jaar op de Website, behouden wij ons het recht voor om op redelijke wijze te verifiëren of de toegang tot en het gebruik van onze Diensten werden geautoriseerd door de wettelijke vertegenwoordiger van het kind.

Om te verifiëren of een kind jonger is dan 16 jaar de Website gebruikt, dient het kind, op het moment dat hij zijn account aanmaakt, te verklaren dat hij de toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger heeft verkregen.

 

Hoe beschermt Webedia uw gegevens?

Wij nemen verschillende maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te verzekeren tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, verspreiding, wijziging of vernietiging van uw Persoonlijke Gegevens en in het bijzonder:

 • – Zodra wij uw gegevens ontvangen, passen wij strikte veiligheidsmaatregelen en -procedures toe om elke ongeoorloofde toegang te vermijden. De toegang tot gegevensdatabanken is strikt gereserveerd voor bevoegde personen in het kader van hun werk.
 • – Wij vragen eveneens aan onze onderaannemers om de contractuele verplichting na te komen, de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren.

 

Heeft Webedia een vertegenwoordiger voor de bescherming van gegevens?

Webedia heeft een afgevaardigde voor de bescherming van gegevens aangeduid, belast met het assisteren van de verantwoordelijke van de verwerking in overeenstemming met de algemene wetgeving over de bescherming van gegevens. Voor alle vragen aangaande het privacybeleid van Webedia Group kan u de afgevaardigde voor de bescherming van gegevens contacteren per e-mail op het adres dpo@webedia-group.com.

 

Kan dit beleid gewijzigd worden?

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit beleid voor de bescherming van gegevens. In het geval van fundamentele wijzigingen zoals de toevoeging van een nieuwe functie zullen wij u vooraf op de hoogte brengen van deze nieuwe functie. Dit om u er van te verzekeren dat u beschikt over een redelijke termijn om uw recht te laten gelden conform de wetten en reglementen die van kracht zijn.

Wij moedigen u desalniettemin aan om regelmatig dit beleid voor bescherming van gegevens te consulteren teneinde kennis te nemen van de middelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Dit beleid van bescherming van gegevens werd de laatste keer gewijzigd op de datum die hieronder staat aangegeven.

 

Hoe kan u ons contacteren?

Voor alle vragen aangaande ons cookiebeleid kan u ons contacteren via privacy@toornament.com of per post op het adres Webedia Gaming – Privacy – 2 rue Paul Vaillant Couturier – 92300 Levallois-Perret France.